header
animation
Start >> Świetlica >> Informacje ogólne
Informacje ogólne
Świetlica

zajęcia w świetlicy


zajęcia w świetlicy

Świetlica zapewnia opiekę dzieciom codziennie w następujących godzinach od 700 - 800 i 1000 - 1600.

zajęcia w świetlicy

W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne, praktyczne, umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne, a także czas na odrabianie lekcji i pomoc w wyrównywaniu trudności szkolnych.

zajęcia w świetlicy

 

NASZYM WYCHOWANKOM OFERUJEMY:
 • opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej;
 • zajęcia rozwijające sprawność manualną i ekspresję twórczą (prace plastyczne: malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, lepienie z plasteliny, masy solnej, inscenizacje oraz zajęcia z elementami dramy);
 • zajęcia kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany lub dowolny temat (rozmowy, pogadanki, różnego typu zabawy mające na celu pobudzenie wyobraźni dziecka, rozwój jego słownictwa);
 • zajęcia kształtujące umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne);
 • zajęcia relaksacyjne;
 • zajęcia ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania ze zrozumieniem, uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań);
 • gry i zabawy muzyczno-ruchowe, rytmiczne;
 • imprezy okolicznościowe;
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci;
 • pomoc przy odrabianiu prac domowych, praca z uczniem słabszym;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

zajęcia w świetlicy

W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Plan roczny, a także plany miesięczne i tygodniowe uwzględniają kalendarz roczny, święta narodowe, szkolne i religijne.

zajęcia w świetlicy


zajęcia w świetlicy


zajęcia w świetlicy

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw.

 

Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.