header
animation
Start >> Pedagog szkolny
Pedagog szkolny

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek      9.15 - 15.45

Wtorek             9.00 - 13.00

Środa               10.00 - 13.00

Czwartek          9.00 - 13.45

Piątek               9.10 - 12.450

Zobacz prezentację: WASZE DZIECI

 

OBSZARY DZIAŁAŃ PEDAGOGA SZKOLNEGO

  1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
  2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
  3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
  4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i z programu profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli.
  5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
  6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY – WAŻNE INFORMACJE

Zobacz prezentację: Gdzie szukać pomocy

 


 

WAŻNA INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu uprzejmie informuje, że od.1.09.2018r. wszelkie sprawy związane z realizacją szkolnego stypendium, w tym faktury, będą obsługiwane w budynku przy ulicy 3 Maja 33   w pokoju 212.

Ośrodek informuje także , że istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną o przyznanie świadczenia „Dobry start” (300+), za pośrednictwem darmowych platform elektronicznych EPUAP i EMP@TIA, oraz za pośrednictwem banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego. Wnioski o świadczenie 300+można składać drogą elektroniczną od 01.07.2018r. do 30.11.2018r., o osobiście od 1.08.2018r. do 30.11.2018r. Wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Elektroniczny sposób złożenia wniosku pozwoli na szybsze załatwienie sprawy  i mniejsze kolejki.

Więcej informacji jak założyć profil zaufany EPUAP można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl .


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje zadanie pomocy materialnej dla uczniów szkół.

Pomoc jest adresowana do uczniów mieszkających na terenie gminy Sosnowiec.

Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:    
1.  wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,    
2.  składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,  
3.  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Za  rodzinę uznajemy osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Osoby uprawnione do świadczeń w formie stypendium szkolnego:

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- -wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Ze stypendium szkolnego nie mogą korzystać uczniowie realizujących obowiązek szkolny w klasie „0”.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r do 15 września 2017r, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2017r w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej ul. 3 Maja 33 w pokoju 212.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych poza Sosnowcem)

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne odbywa się za pośrednictwem pracowników szkół i dokonuje się na podstawie oryginałów faktur.

W przypadku gdy rodzina korzysta z pomocy finansowej naszego ośrodka i spełnia kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku okresowego pracownik socjalny może dokonać adnotacji na wniosku potwierdzając ten fakt, co przyspieszy rozpatrywanie wniosku.  
Inną formą z jakiej może skorzystać uczeń jest zasiłek szkolny który może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł. Powyższe świadczenie ma charakter uznaniowy.
Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Zadanie realizowane jest w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Osoby do kontaktu: Agnieszka Matejek – Rybak, Sebastian Bień tel. (32) 296 23 46, pokój 212 w godzinach pracy urzędu.