header
animation
Start >> Dla rodziców
Dla rodziców
WARUNKI UBEZPIECZENIA OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI

1.  Katarzyna ADAMEK

środa 15.25 – 16.25

2.  Angelika ŁYDKA

czwartek 7.45 – 8.45

3.  Izabela BOYKO

poniedziałek 14.40 – 15.40

4.  Tomasz CIOCH

poniedziałek 15.30 – 16.30

5.  Gabriela KAMIONKA

czwartek 14.40 – 15.40

6.  Magdalena DEC- TROCKA

poniedziałek 11.00 – 11.30
poniedziałek 15.30 – 16.00

7.  Justyna DUDEK

piątek 7.55 – 8.55

8.  Elżbieta GDESZ

poniedziałek 14.30 – 15.30

9.  Łukasz JAMROCHA

piątek 6.50 – 7.50

10.  Barbara JURCZYK

poniedziałek 14.40 – 15.40

11.  Agata MAZUREK

poniedziałek 11.30 – 12.00
środa 16.30 – 17.00

12.  Małgorzata MARSZAŁEK – HAŁASA

poniedziałek 14.40 – 15.40

13.  Gabriela KOŃCZAK

14.  Tomasz KOREPTA

poniedziałek 6.50 – 7.50

15.  Piotr KOZAK

wtorek 13.50- 14.50

16.  Maria KWAŚNIEWSKA

poniedziałek 14.30 – 15.30

17.  Ilona LIPKA

środa 7.00 – 7.30

18.  Małgorzata MARKIEWICZ

środa 14.00 – 15.00

19.  Jadwiga MARZEC- OSTROWSKA

poniedziałek 11.45 – 12.45

20.  Agata NOWAKOWSKA

wtorek 14.40 – 15.40

21.  Katarzyna NOSZCZYK

środa 12.50 – 13.50

22.  Jagoda NYCZ

poniedziałek 6.30 – 7.00
czwartek 11.00 – 11.30

23.  Beata ROŚKOWICZ

wtorek 15.30 – 16.30

24.  Radosław SOBALA

poniedziałek 14.40 – 15.40

25.  Anna ŚLĘZAK

czwartek 11.45 – 12.45

26.  Magdalena WIERZBICKA

środa 12.50 – 13.50

27. s. Beata WILCZAK

wtorek 12.30 – 13.30

28. Małgorzata TYSZKOWSKA

wtorek 15.00 – 16.00

29.  Agata WASYLISZYN-SZTABA

środa 14.40 – 15.10
piątek 7.20 - 7.50

30. Anna SZWEDA

poniedziałek 15.25 – 16.25

31. Michał WIŚNIEWSKI

wtorek 11.30 - 12.00

32. Beata PORADA

wtorek 10.45 – 11.30 ( co 2 tygodnie)
DOKUMENTY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 OD 25.05.2020

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Ulotka informacyjna

GODZINY PRACY PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 

PONIEDZIAŁEK 7.30- 10.30
WTOREK ------------
ŚRODA 12.00 -15.05
CZWARTEK 7.30 - 15.05
PIĄTEK 7.30 - 10.30

 

 


BEZPIECZNA SZKOŁA

 


REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Ulotka informacyjna
Zobacz: REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 


RAPORT
Dziecko w krainie smartfonów

WAŻNA INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu uprzejmie informuje, że od.1.09.2018r. wszelkie sprawy związane z realizacją szkolnego stypendium, w tym faktury, będą obsługiwane w budynku przy ulicy 3 Maja 33   w pokoju 212.

Ośrodek informuje także , że istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną o przyznanie świadczenia „Dobry start” (300+), za pośrednictwem darmowych platform elektronicznych EPUAP i EMP@TIA, oraz za pośrednictwem banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego. Wnioski o świadczenie 300+można składać drogą elektroniczną od 01.07.2018r. do 30.11.2018r., o osobiście od 1.08.2018r. do 30.11.2018r. Wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Elektroniczny sposób złożenia wniosku pozwoli na szybsze załatwienie sprawy  i mniejsze kolejki.

Więcej informacji jak założyć profil zaufany EPUAP można znaleźć na stronie www.epuap.gov.pl .


 

NOWE ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

W roku szkolnym 2019/20 cena obiadu wynosi 3,50 zł. Należność za obiady należy wpłacać przelewem na konto:


Nr 27 1020 2313 0000 3402 0579 5929

W treści ( tytułem) należy wpisać:  imię i nazwisko ucznia ,klasa, żywienie, kwotę wpłaty

np.  Jan Kowalski, klasa 1b, żywienie za październik -  60zł,


Przypominamy, że opłaty za posiłki dokonuje się do 10-tego każdego miesiąca, za miesiąc w którym spożywa się posiłki ( płatność z góry). Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Wpłaty po terminie powodują konieczność naliczania odsetek za każdy dzień.

Ze względu na okres rozliczeniowy nie należy wpłacać pieniędzy przedostatniego i ostatniego dnia miesiąca.

 

Obiady finansowane przez MOPS będą wydawane dzieciom dopiero po dostarczeniu przez rodziców pisemnego zaświadczenia o przyznaniu żywienia.

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje zadanie pomocy materialnej dla uczniów szkół.

Pomoc jest adresowana do uczniów mieszkających na terenie gminy Sosnowiec.

Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno - bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:    
1.  wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,    
2.  składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,  
3.  kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Za  rodzinę uznajemy osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Osoby uprawnione do świadczeń w formie stypendium szkolnego:

- uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- -wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Ze stypendium szkolnego nie mogą korzystać uczniowie realizujących obowiązek szkolny w klasie „0”.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r do 15 września 2017r, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2017r w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej ul. 3 Maja 33 w pokoju 212.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych poza Sosnowcem)

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne odbywa się za pośrednictwem pracowników szkół i dokonuje się na podstawie oryginałów faktur.

W przypadku gdy rodzina korzysta z pomocy finansowej naszego ośrodka i spełnia kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku okresowego pracownik socjalny może dokonać adnotacji na wniosku potwierdzając ten fakt, co przyspieszy rozpatrywanie wniosku.  
Inną formą z jakiej może skorzystać uczeń jest zasiłek szkolny który może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł. Powyższe świadczenie ma charakter uznaniowy.
Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

Zadanie realizowane jest w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Osoby do kontaktu: Agnieszka Matejek – Rybak, Sebastian Bień tel. (32) 296 23 46, pokój 212 w godzinach pracy urzędu.UBEZPIECZENIE DZIECI rok szk. 2016/17

Zobacz: Warunk ubezpieczenia w ERGO HESTIA


RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ
W NASZEJ SZKOLE W DNIACH 16.06 - 22.06.2015r.

Zobacz: Raport z ewaluacji zewnętrznej


INFORMACJA DOTYCZĄCA RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015R.
„WYPRAWKA SZKOLNA”.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zostanie udzielona uczniom, którzy w roku szkolnym 2015/2016 będą uczęszczali do klas  III. Obowiązuje kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł na osobę w rodzinie  ( decyzja o świadczeniach rodzinnych).W uzasadnionych, określonych przez ustawę o pomocy społecznej przypadkach uczeń może uzyskać dofinansowanie do podręczników poza kryterium ( liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc poza kryterium nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów zakwalifikowanych do programu w ramach kryterium dochodowego).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania zakupu podręczników proszone są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły lub do pedagoga szkolnego.

Sprawa pilna !


ANALIZY OCEN Z ZACHOWANIA ORAZ WYNIKÓW NAUCZANIA
KLAS I-VI W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


RAPORT Z EWALUACJI
PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014