header
animation
Start >> Świetlica >> Obiady
Obiady
Świetlica

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

1. Wpłaty za obiady należy dokonywać tylko do  10 dnia każdego miesiąca, z góry, przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 1:

Nr 27 1020 2313 0000 3402 0579 5929

2.W treści przelewu należy wpisać: Wpłata za obiady/ Imię i nazwisko dziecka / klasa/ za miesiąc

3.Termin dokonywania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy. Po tym terminie zostaną naliczone ustawowe odsetki.

4.Brak wpłaty w wyznaczonym terminie  spowoduje, że od 14 -tego danego miesiąca obiady zostaną czasowo wstrzymane do momentu uregulowania zaległości.

5.Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie (32- 291 38 49) do kierownika świetlicy, nauczycieli świetlicy, intendenta, sekretariatu szkoły, najpóźniej do godz. 15 dnia poprzedzającego nieobecność dziecka lub w danym dniu do godziny 8.00.

6.Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.

7. Należy zgłaszać termin ponownego rozpoczęcia korzystania z posiłków po przerwie ( np. chorobie).

8.Jeśli dziecko uczestniczy w wycieczce (wyjściu), to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.

9.Comiesięczna informacja o wysokości należnej opłaty będzie przekazywana Rodzicowi w terminie do 3 dnia bieżącego miesiąca poprzez indywidualne paski z wysokością opłat przekazywane uczniom lub do odbioru w świetlicy.

10. Obiady finansowane przez MOPS będą wydawane dzieciom dopiero po dostarczeniu pisemnego zaświadczenia o przyznaniu żywienia.

11. Rezygnację  z obiadów lub zmianę terminów korzystania z obiadów należy zgłosić jak najszybciej  u kierownika świetlicy, intendenta lub w sekretariacie szkoły.

Kliknij na ikonę żeby pobrać dokument

Deklaracja korzystania z obiadów w Szkole Podstawowej nr 1
w roku szkolnym 2022/2023

kliknij

Oświadczenie o rezygnacji z posiłków

kliknij