header
animation
Start >> Świetlica >> Regulamin i kontrakt
Regulamin i kontrakt
Świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  1. Świetlica szkolna działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00  do 16.30. Zapisy dzieci odbywają się do 10 września każdego roku szkolnego.
  2. Uczniowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
  3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
  4. W świetlicy przebywają również uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię oraz dzieci oczekujące na zajęcia pozalekcyjne.
  5. Rodzice  zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
  6. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzice, osoby te muszą posiadać upoważnienie podpisane przez rodziców w karcie zgłoszenia.
  7. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie, że rodzice wyrażają na to zgodę i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko. (odpowiedni zapis w karcie zgłoszenia)
  8. Uczniowie nie mogą samodzielnie opuszczać świetlicy. O każdym wyjściu (do toalety, biblioteki itp.) muszą poinformować wychowawcę.
  9. W świetlicy szkolnej prowadzone są różnorodne zajęcia: ruchowe, muzyczne, plastyczne, techniczne. Dzieci mają również możliwość odrabiania lekcji oraz czas na zabawy własne.
  10. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w sali przedmioty i przyniesione przez dzieci drogie zabawki, telefony, itp.