NABÓR DO SZKÓŁ ŚREDNICH Drukuj
Aktualności

Nabór elektroniczny - informacje dla uczniów klas ósmych.

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 prowadzona będzie w formie elektronicznej. Każdy uczeń kończący szkołę podstawową może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół.

I ETAP –zakładanie konta w systemie. Złożenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru (od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.) (termin uzupełniający od 26 lipca do 30 lipca 2019 r.)

-     Kandydat do szkoły ponadpodstawowej (czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, trzyletniej szkoły branżowej I stopnia/  zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie można  dokonać na stronie slaskie.edu.com.pl w następujący sposób: korzystając z przeglądarki internetowej kandydat zgłasza się do systemu slaskie.edu.com.pl i wybiera nie więcej niż trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać. Następnie buduje tzw. listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach  klas, w których chciałby się uczyć. Nie ma ograniczeń w ilości klas tych szkół! Klasa, którą wskaże jako pierwszą na listę, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać w kolejności, która jest niezależna od  kolejności wybranych wcześniej szkół.

- Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (od 27 - 31 maja 2019 r.) (termin uzupełniający od 31 lipca do 2 sierpnia 2019 r.).

- Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (od 23 - 24 maja 2019 r.) (termin uzupełniający 1 sierpnia 2019 r.).

- Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych. Przeprowadzanie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne) (23 -24 maja 2019 r.) (termin uzupełniający 31 lipca 2019 r.)

UWAGA! Należy pamiętać, że do zamknięcia rejestracji można zmieniać wybrane szkoły i klasy.

Za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie rekrutacji  kandydat drukuje wniosek:

 • na wydrukowanym wniosku nie wolno nanosić już  żadnych zmian.
 • wniosek  musi być podpisany przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 • wniosek należy zanieść tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji, zostanie on zweryfikowany w ciągu 7 dni, pod względem zgodności z danymi w systemie

W przypadku zaznaczenia któregoś z kryteriów społecznych konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie tego kryterium:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą;

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik :

a) sprawdzian uzdolnień kierunkowych: 3-5 czerwca 2019 r.(termin uzup. 5 sierpnia 2019 r.).

b) prób sprawności fizycznej: 5 czerwca 2019 r., (termin uzup. 5 sierpnia 2019 r.).

c) sprawdzian kompetencji językowych, predyspozycji językowych: 5 czerwca 2019 r.(ter. uzup. 5 sierpnia)

 

II ETAP- wprowadzanie danych o ocenach na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu po ósmej klasie - niezwłocznie po ich uzyskaniu.

III ETAP-dostarczanie dokumentów do szkoły I wyboru

od 21 do 25 czerwca 2019 r.

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza dokumenty (kopie lub oryginały):

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • zaświadczenie  wynikach egzaminu ósmoklasisty.

IV ETAP –zapoznanie się z wynikami naboru

16 lipca 2019 r. (termin uzupełniający 21 sierpnia 2019 r.)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych!

 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie
na badania lekarskie
16 - 18 lipca 2019 r. (termin uzupełniający 21-23 sierpnia 2019 r.)

V ETAP-potwierdzanie woli podjęcia nauki

od 16 - 24 lipca 2019r.  (termin uzupełniający od 21 – 29  lipca 2019 r.)

Rodzic kandydata potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole przez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, także zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

VI ETAP 25 lipca 2019 r. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych
i nieprzyjętych  do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach !!!!
(termin uzupełniający 30 sierpnia 2019 r.)